Ulotka Powrotu
Pobierz ulotkę w wersji PDF - kliknij

ORPEG udziela wsparcia rodzicom i dzieciom powracającym do kraju.

Informacje dla rodziców planujących powrót do Polski

Przed wyjazdem do Polski warto pomyśleć o wyborze szkoły, uwzględniającej edukacyjne potrzeby dziecka. Uczeń może być przyjęty do szkoły właściwej ze względu na miejsce zamieszkania,do innej placówki, jeśli dysponuje ona wolnymi miejscami, może także ubiegać się o miejsce w szkole artystycznej lub sportowej.

Wsparcie szkoły

Polska szkoła wspiera ucznia przybywającego z zagranicy:

- organizując oddziały przygotowawcze dla uczniów, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki oraz wymagają dostosowania procesu kształcenia do ich potrzeb edukacyjnych; oddziału przygotowawczego nie organizuje się w publicznych szkołach artystycznych, specjalnych, sportowych, mistrzostwa sportowego i w szkołach dla dorosłych;

- proponując dodatkowe, bezpłatne lekcje języka polskiego; wymiar godzin nie mniejszy niż 2 godziny tygodniowo;

- proponując dodatkowe zajęcia wyrównawcze; wymiar godzin: 1 godzina tygodniowo z danego przedmiotu.

Należy zgromadzić potrzebne dokumenty:

- świadectwa, zaświadczenia lub inne dokumenty stwierdzające ukończenie szkoły lub kolejnego etapu edukacji za granicą lub

- świadectwa, zaświadczenia lub inne dokumenty wydane przez szkołę za granicą, potwierdzające uczęszczanie ucznia przybywającego z zagranicy do tej szkoły i wskazujące klasę lub etap edukacji, który uczeń ukończył w szkole za granicą lub pisemne oświadczenie dotyczące sumy lat nauki szkolnej ucznia, złożone przez rodzica ucznia albo pełnoletniego ucznia, jeżeli ustalenie sumy lat nauki szkolnej nie jest możliwe na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu.

Świadectwa powinny być przetłumaczone na język polski (wykaz uprawnionych do tłumaczenia placówek jest dostępny na stronie internetowej MEN).

Dyrektor każdej placówki a także wojewódzkie kuratoria oświaty mają obowiązek udzielenia szczegółowych informacji dotyczących zasad przyjmowania do wybranej placówki.

Dokumenty, które warto znać

• polska ustawa o systemie oświaty;

• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw;

• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty.

Przydatne adresy

Ministerstwo Edukacji Narodowej https://men.gov.pl

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.nauka.gov.pl

Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie http://www.orpeg.pl

Dobra szkoła http://reformaedukacji.men.gov.pl/

Ośrodek Rozwoju Edukacji https://www.ore.edu.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
ul. Kielecka 43
02-530 Warszawa
Polska

Tel. +48 22 622 37 92
Tel. +48 22 622 37 93
Fax +48 22 85 38 702

e-mail: orpeg@orpeg.pl
www.orpeg.pl
www.facebook.com/orpeg/

 • Poradnik w pigułce dla powracających

  Przekazujemy Państwu poradnik autorstwa prof. Haliny Grzymała-Moszczyńskiej i Anny Jurek dla rodziców powracających z dziećmi do Polski. Adresatami poradnika są również nauczyciele, którzy w Polsce mają obecnie w swojej klasie takich uczniów lub spodziewają się ich przyjazdu.
  Więcej w załączonym pliku pdf: Poradnik w pigułce dla powracających

  (Z)powrotem w Polsce


  Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą wspiera wszelkie inicjatywy ułatwiające dzieciom powracającym do Kraju adaptację do nowych warunków w szkole i poza nią. Zachęcamy organizacje działające na rzecz reintegracji dzieci i młodzieży do dzielenia się z nami doświadczeniami
  i materiałami, aby rodzice powracający do Polski uzyskiwali wszechstronne wsparcie w tym niełatwym procesie. Dziękujemy Fundacji „Sto pociech” za udostępnienie materiałów informacyjnych, opracowanych w ramach projektu „(Z)powrotem w Polsce”, współfinansowanym ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Więcej w ulotce...

  Wsparcie ucznia powracającego

  Polskie dzieci i młodzież powracający wraz z rodzicami z zagranicy są grupą bardzo zróżnicowaną. Różnią się dotychczasowymi doświadczeniami, aktualną sytuacją życiową w jakiej są ich rodziny, a wreszcie stopniem znajomości języka polskiego. Tym co tę grupę łączy jest natomiast konieczność uzyskania wsparcia zarówno ze strony rodziców i rodzin, jak i ze strony szkoły. Rodzice/ opiekunowie mogą przygotować dzieci na zmianę, ale potrzebują bliskiej współpracy z instytucja szkoły oraz kadrą nauczycielską.

  Poniżej znajduje się lista zadań dla rodziców/ opiekunów oraz szkoły i nauczyciela prowadzącego. Podjecie wymienionych działań z pewnością zmniejszy poziom stresu wynikającego z nieuchronnych trudności występujących w procesie adaptacji do nowego środowiska

  lista zadań - plik PDF

Skip Przewodniki

Przewodniki

TU MOŻNA POBRAĆ "PRZEWODNIK PO POLSKIEJ SZKOLE"

Przewodnik - część pierwsza
wersja językowa:
Polska, Angielska, Niemiecka, Rosyjska, Francuska

Wracam do Polski - szkoła podstawowowa cześć 1

Przewodnik - część druga
wersja językowa:
Polska, Angielska, Niemiecka, Rosyjska, Francuska

Wracam do Polski - Szkoła Podstawowa część 2

Przewodnik - część trzecia
wersja językowa:
Polska, Angielska, Niemiecka, Rosyjska, Francuska

Wracam do Polski - Szkoła Podstawowa część 3

Przewodnik - część czwarta
wersja językowa:
Polska, Angielska, Niemiecka, Rosyjska, Francuska

Wracam do Polski - Szkoła Podstawowa część 4